FC2ブログ
   
01
1
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

イソレット/ティエラ LV:300 STAB 3 HACK 5 INT 39 DEF 180 MR 231 DEX 300 AGI 113

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 39 : DEX 極振り 52up
LV 40 - 42 : DEF 極振り 15up
LV 43 :
LV 44 - 52 : DEX 極振り 8up
LV 53 : DEX, MR * 2
LV 54 - 57 : MR 極振り 10up
LV 58 : MR
LV 59 - 67 : DEX 極振り 8up
LV 68 - 74 : DEF 極振り 17up
LV 75 : DEF
LV 76 - 82 : DEX 極振り 5up
LV 83 : DEX, MR
LV 84 - 91 : MR 極振り 16up
LV 92 : MR, DEF
LV 93 - 101 : DEF 極振り 18up
LV 102 : DEF, MR
LV 103 - 115 : MR 極振り 19up
LV 116 - 128 : DEF 極振り 20up
LV 129 - 142 : MR 極振り 19up
LV 143 : MR, DEF
LV 144 - 156 : DEF 極振り 18up
LV 157 - 212 : MR 極振り 61up
LV 213 - 221 : DEF 極振り 12up
LV 222 - 223 :
LV 224 : MR 極振り 2up
Xien : チャント MR/INT
LV 225 - 245 : MR 極振り 19up
LV 246 - 259 : DEF 極振り 18up
LV 260 : MR 極振り 1up
LV 261 - 291 : DEF 極振り 42up
LV 292 : DEF
LV 293 - 299 :
LV 300 : DEF 極振り 13up
イソレット/ティエラ Bonus: 149 / 299 Point: 1
LV:300 STAB 3 HACK 5 INT 39 DEF 180 MR 231 DEX 300 AGI 113

イソレット/チャント LV:290 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 120 MR 170 DEX 290 AGI 275

LV 1 :
Bonus : 55%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 32 : AGI 極振り 50up
LV 33 : AGI, MR * 3
LV 34 - 35 : MR 極振り 8up
LV 36 : MR * 2
LV 37 - 62 : AGI 極振り 26up
LV 63 : AGI, DEF
LV 64 - 66 : DEF 極振り 8up
LV 67 : DEF
LV 68 - 80 : AGI 極振り 11up
LV 81 - 85 : MR 極振り 15up
LV 86 - 99 : AGI 極振り 12up
LV 100 - 107 : DEF 極振り 16up
LV 108 : DEF
LV 109 - 119 : AGI 極振り 8up
LV 120 : AGI, MR
LV 121 - 128 : MR 極振り 16up
LV 129 - 139 : DEF 極振り 19up
LV 140 - 146 : AGI 極振り 5up
LV 147 - 172 : MR 極振り 41up
LV 173 :
LV 174 : AGI, DEF
LV 175 - 184 : DEF 極振り 15up
LV 185 - 199 : MR 極振り 20up
LV 200 - 213 : DEF 極振り 19up
LV 214 - 229 : MR 極振り 18up
LV 230 - 244 : DEF 極振り 19up
LV 245 - 261 : MR 極振り 19up
LV 262 - 274 : DEF 極振り 18up
LV 275 - 289 : MR 極振り 20up
Xien : チャント MR/INT
LV 290 : MR 極振り 1up
イソレット/チャント Bonus: 158 / 289 Point: 4
LV:290 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 120 MR 170 DEX 290 AGI 275

イソレット/チャント LV:275 STAB 1 HACK 2 INT 23 DEF 131 MR 224 DEX 270 AGI 150

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 10 : DEX 極振り 11up
LV 11 - 15 : AGI 極振り 14up
LV 16 - 24 : DEX 極振り 10up
LV 25 - 31 : AGI 極振り 14up
LV 32 - 38 : DEX 極振り 7up
LV 39 - 41 : MR 極振り 12up
LV 42 :
LV 43 - 52 : DEX 極振り 9up
LV 53 - 54 :
LV 55 : AGI 極振り 6up
LV 56 - 59 : DEF 極振り 10up
LV 60 : DEF, MR
LV 61 - 67 : MR 極振り 18up
LV 68 : MR
LV 69 : DEX 極振り 1up
LV 70 - 81 : MR 極振り 21up
LV 82 : MR, DEF
LV 83 - 91 : DEF 極振り 18up
LV 92 - 104 : MR 極振り 19up
LV 105 : MR, DEF
LV 106 - 118 : DEF 極振り 19up
LV 119 - 134 : MR 極振り 20up
LV 135 - 147 : DEF 極振り 18up
LV 148 : DEF, MR
LV 149 - 183 : MR 極振り 38up
LV 184 : MR, DEF
LV 185 - 195 : DEF 極振り 14up
LV 196 - 214 : MR 極振り 19up
LV 215 - 230 :
LV 231 : MR 極振り 15up
Xien : チャント MR/INT
LV 232 - 234 : MR 極振り 3up
LV 235 - 246 : DEF 極振り 15up
LV 247 - 251 : MR 極振り 4up
LV 252 - 268 : DEF 極振り 21up
LV 269 - 274 :
LV 275 : DEF 極振り 9up
イソレット/チャント Bonus: 137 / 274 Point: 6
LV:275 STAB 1 HACK 2 INT 23 DEF 131 MR 224 DEX 270 AGI 150

イソレット/ティエラ LV:290 STAB 3 HACK 5 INT 33 DEF 170 MR 225 DEX 290 AGI 115

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 27 : DEX 極振り 40up
LV 28 : DEX, AGI
LV 29 - 39 : DEX 極振り 11up
LV 40 - 42 : DEF 極振り 13up
LV 43 : DEF * 2
LV 44 - 52 : DEX 極振り 8up
LV 53 : DEX, MR
LV 54 - 58 : MR 極振り 12up
LV 59 - 66 : DEF 極振り 20up
LV 67 - 70 : DEX 極振り 3up
LV 71 - 81 : MR 極振り 19up
LV 82 : MR, DEF
LV 83 - 91 : DEF 極振り 18up
LV 92 : DEF, MR
LV 93 - 105 : MR 極振り 19up
LV 106 - 118 : DEF 極振り 20up
LV 119 - 152 : MR 極振り 41up
LV 153 - 163 : DEF 極振り 15up
LV 164 : DEF
LV 165 - 225 : MR 極振り 60up
Xien : チャント MR/INT
LV 226 - 233 : DEF 極振り 11up
LV 234 - 238 :
LV 239 : MR 極振り 5up
LV 240 - 288 : DEF 極振り 63up
LV 289 : DEF
LV 290 : DEF 極振り 2up
イソレット/ティエラ Bonus: 144 / 289 Point: 2
LV:290 STAB 3 HACK 5 INT 33 DEF 170 MR 225 DEX 290 AGI 115

イソレット/チャント LV:290 STAB 1 HACK 2 INT 18 DEF 127 MR 230 DEX 290 AGI 180

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 10 : DEX 極振り 11up
LV 11 - 15 : AGI 極振り 14up
LV 16 - 24 : DEX 極振り 10up
LV 25 - 31 : AGI 極振り 14up
LV 32 - 38 : DEX 極振り 7up
LV 39 - 41 : MR 極振り 12up
LV 42 - 50 : AGI 極振り 12up
LV 51 - 54 : DEX 極振り 4up
LV 55 : DEX, DEF
LV 56 - 59 : DEF 極振り 10up
LV 60 - 68 : AGI 極振り 11up
LV 69 : AGI, MR
LV 70 - 76 : MR 極振り 17up
LV 77 - 86 : DEF 極振り 19up
LV 87 : DEF, MR
LV 88 - 112 : MR 極振り 42up
LV 113 - 124 : DEF 極振り 18up
LV 125 - 139 : MR 極振り 20up
LV 140 - 153 : DEF 極振り 19up
LV 154 - 209 : MR 極振り 61up
LV 210 - 218 : DEF 極振り 12up
LV 219 - 239 : MR 極振り 19up
LV 240 - 255 :
LV 256 : MR 極振り 15up
Xien : チャント MR/INT
LV 257 - 259 : MR 極振り 3up
LV 260 - 284 : DEF 極振り 37up
LV 285 - 289 :
LV 290 : DEF 極振り 8up
イソレット/チャント Bonus: 144 / 289 Point: 4
LV:290 STAB 1 HACK 2 INT 18 DEF 127 MR 230 DEX 290 AGI 180

イソレット/ティエラ LV:290 STAB 3 HACK 5 INT 67 DEF 255 MR 175 DEX 200 AGI 112

LV 1 :
Bonus : 55%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 17 : DEX 極振り 29up
LV 18 - 22 : AGI 極振り 7up
LV 23 - 26 : DEF 極振り 17up
LV 27 : DEF, MR
LV 28 - 35 : MR 極振り 16up
LV 36 : DEX 極振り 1up
LV 37 - 43 : AGI 極振り 10up
LV 44 - 52 : DEF 極振り 20up
LV 53 - 64 : MR 極振り 20up
LV 65 : AGI 極振り 1up
LV 66 - 92 : DEF 極振り 42up
LV 93 - 103 : MR 極振り 16up
LV 104 - 159 : DEF 極振り 61up
LV 160 - 168 :
LV 169 : DEF 極振り 8up
Xien : チャント MR/INT
LV 170 - 279 : DEF 極振り 94up
LV 280 - 289 :
LV 290 : DEF * 10
イソレット/ティエラ Bonus: 158 / 289 Point: 13
LV:290 STAB 3 HACK 5 INT 67 DEF 255 MR 175 DEX 200 AGI 112

イソレット/チャント LV:290 STAB 1 HACK 2 INT 8 DEF 169 MR 170 DEX 290 AGI 210

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up
LV 10 - 14 : DEX 極振り 7up
LV 15 - 23 : AGI 極振り 14up
LV 24 : AGI, DEX
LV 25 - 29 : DEX 極振り 6up
LV 30 - 39 : AGI 極振り 14up
LV 40 - 42 : MR 極振り 12up
LV 43 - 54 : AGI 極振り 13up
LV 55 - 58 : DEF 極振り 11up
LV 59 : DEF, MR
LV 60 - 66 : MR 極振り 18up
LV 67 : MR
LV 68 - 76 : AGI 極振り 9up
LV 77 : AGI, DEF
LV 78 - 86 : DEF 極振り 17up
LV 87 : DEF, MR
LV 88 - 96 : MR 極振り 18up
LV 97 - 110 : DEF 極振り 20up
LV 111 : AGI, MR
LV 112 - 124 : MR 極振り 19up
LV 125 - 139 : DEF 極振り 20up
LV 140 - 153 : MR 極振り 19up
LV 154 - 169 : DEF 極振り 19up
LV 170 - 184 : MR 極振り 19up
LV 185 - 200 : DEF 極振り 18up
LV 201 - 216 : MR 極振り 18up
LV 217 - 234 : DEF 極振り 18up
LV 235 - 250 : MR 極振り 18up
LV 251 - 268 : DEF 極振り 19up
LV 269 - 274 :
LV 275 : MR * 5, DEF * 4
Xien : チャント MR/INT
LV 276 - 290 : DEF 極振り 18up
イソレット/チャント Bonus: 144 / 289 Point: 4
LV:290 STAB 1 HACK 2 INT 8 DEF 169 MR 170 DEX 290 AGI 210

イソレット/チャント LV:285 STAB 1 HACK 2 INT 2 DEF 92 MR 155 DEX 285 AGI 285

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 33 : AGI 極振り 52up
LV 34 - 36 : MR 極振り 12up
LV 37 : MR
LV 38 - 64 : AGI 極振り 28up
LV 65 - 68 : DEF 極振り 10up
LV 69 :
LV 70 - 98 : AGI 極振り 25up
LV 99 : AGI, MR * 2
LV 100 - 102 : MR 極振り 9up
LV 103 : MR
LV 104 - 118 : AGI 極振り 11up
LV 119 - 124 : DEF 極振り 14up
LV 125 :
LV 126 - 139 : AGI 極振り 11up
LV 140 - 146 : MR 極振り 16up
LV 147 :
LV 148 - 160 : AGI 極振り 10up
LV 161 - 169 : DEF 極振り 15up
LV 170 - 179 : MR 極振り 19up
LV 180 :
LV 181 - 187 : AGI 極振り 5up
LV 188 - 199 : MR 極振り 21up
LV 200 - 210 : DEF 極振り 17up
LV 211 - 224 : MR 極振り 19up
LV 225 - 239 : DEF 極振り 20up
LV 240 - 271 : MR 極振り 41up
LV 272 - 284 :
Xien : チャント MR/INT
LV 285 : DEF * 14, MR * 8
イソレット/チャント Bonus: 142 / 284 Point: 2
LV:285 STAB 1 HACK 2 INT 2 DEF 92 MR 155 DEX 285 AGI 285

イソレット/ティエラ LV:290 STAB 3 HACK 180 INT 1 DEF 84 MR 1 DEX 290 AGI 270

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 12 : AGI 極振り 14up
LV 13 : AGI, DEX
LV 14 - 15 : DEX 極振り 5up
LV 16 - 27 : AGI 極振り 14up
LV 28 : AGI, HACK
LV 29 - 31 : HACK 極振り 12up
LV 32 : HACK, DEF * 3
LV 33 - 35 : DEF 極振り 12up
LV 36 : DEF
LV 37 - 61 : AGI 極振り 25up
LV 62 : AGI, HACK
LV 63 - 69 : HACK 極振り 17up
LV 70 - 98 : AGI 極振り 25up
LV 99 - 102 : DEF 極振り 12up
LV 103 :
LV 104 - 117 : AGI 極振り 11up
LV 118 - 124 : HACK 極振り 14up
LV 125 :
LV 126 - 138 : AGI 極振り 10up
LV 139 - 144 : DEF 極振り 15up
LV 145 : DEF
LV 146 - 159 : AGI 極振り 10up
LV 160 - 168 : HACK 極振り 16up
LV 169 :
LV 170 - 182 : AGI 極振り 9up
LV 183 - 189 : DEF 極振り 16up
LV 190 :
LV 191 - 203 : AGI 極振り 9up
LV 204 - 229 : HACK 極振り 38up
LV 230 - 239 : DEF 極振り 16up
LV 240 - 271 : HACK 極振り 41up
LV 272 - 276 :
LV 277 : HACK 極振り 8up
Xien : ティエラ HACK/DEX
LV 278 - 283 : HACK 極振り 8up
LV 284 - 289 :
LV 290 : HACK * 5, DEF * 6
イソレット/ティエラ Bonus: 144 / 289 Point: 1
LV:290 STAB 3 HACK 180 INT 1 DEF 84 MR 1 DEX 290 AGI 270

イソレット/チャント LV:265 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 83 MR 165 DEX 270 AGI 250

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up
LV 10 - 11 :
LV 12 : DEX 極振り 4up
LV 13 - 34 : AGI 極振り 31up
LV 35 - 37 : MR 極振り 13up
LV 38 - 65 : AGI 極振り 28up
LV 66 : AGI, DEF
LV 67 - 69 : DEF 極振り 8up
LV 70 :
LV 71 - 84 : AGI 極振り 13up
LV 85 - 89 : MR 極振り 15up
LV 90 - 102 : AGI 極振り 11up
LV 103 - 110 : DEF 極振り 16up
LV 111 : DEF
LV 112 - 124 : AGI 極振り 10up
LV 125 - 131 : MR 極振り 15up
LV 132 : MR, DEF
LV 133 - 142 : DEF 極振り 18up
LV 143 - 147 :
LV 148 : AGI * 4, MR
LV 149 - 159 : MR 極振り 19up
LV 160 - 172 : DEF 極振り 18up
LV 173 : DEF, MR
LV 174 - 201 : MR 極振り 40up
LV 202 - 214 : DEF 極振り 17up
LV 215 - 250 : MR 極振り 40up
LV 251 - 264 :
LV 265 : MR 極振り 15up
イソレット/チャント Bonus: 132 / 264 Point: 5
LV:265 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 83 MR 165 DEX 270 AGI 250

カウンター

プロフィール

ちーず

Author:ちーず
Tales weaverのゼルナ(旧アノマラド)鯖にて活動してます。

詳しくはこちら

Twitter

最新記事

最新コメント

リンク

カテゴリ