FC2ブログ
   
01
1
6
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

イソレット/チャント LV:102 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 28 MR 80 DEX 110 AGI 119

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up
LV 10 - 14 : DEX 極振り 7up
LV 15 - 35 : AGI 極振り 30up
LV 36 : AGI, MR * 3
LV 37 - 38 : MR 極振り 8up
LV 39 : MR * 2
LV 40 - 51 : AGI 極振り 13up
LV 52 : AGI, DEF
LV 53 - 56 : DEF 極振り 10up
LV 57 : DEF, MR
LV 58 - 78 : MR 極振り 41up
LV 79 - 82 : AGI 極振り 4up
LV 83 - 95 : MR 極振り 20up
LV 96 - 102 : DEF 極振り 14up
イソレット/チャント Bonus: 50 / 101 Point: 1
LV:102 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 28 MR 80 DEX 110 AGI 119

ボリス/斬り LV:285 STAB 2 HACK 101 INT 70 DEF 99 MR 99 DEX 285 AGI 230

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 13 : AGI 極振り 15up
LV 14 : AGI, DEX
LV 15 - 17 : DEX 極振り 4up
LV 18 - 28 : AGI 極振り 13up
LV 29 : AGI, HACK * 2
LV 30 - 32 : HACK 極振り 12up
LV 33 - 36 : DEF 極振り 15up
LV 37 - 62 : AGI 極振り 26up
LV 63 - 66 : MR 極振り 10up
LV 67 - 72 : INT 極振り 10up
LV 73 - 84 : AGI 極振り 10up
LV 85 - 88 : HACK 極振り 14up
LV 89 - 102 : AGI 極振り 12up
LV 103 - 105 : DEF 極振り 9up
LV 106 : DEF * 2, MR
LV 107 - 114 : MR 極振り 15up
LV 115 - 125 : AGI 極振り 8up
LV 126 : AGI, HACK
LV 127 - 133 : HACK 極振り 15up
LV 134 - 141 : DEF 極振り 18up
LV 142 - 150 : MR 極振り 16up
LV 151 : MR
LV 152 - 155 : AGI 極振り 3up
LV 156 - 159 : INT 極振り 8up
LV 160 - 169 : HACK 極振り 18up
LV 170 - 179 : DEF 極振り 18up
LV 180 - 189 : MR 極振り 16up
LV 190 : MR, INT
LV 191 - 199 : INT 極振り 14up
LV 200 : INT, HACK
LV 201 - 209 : HACK 極振り 14up
LV 210 : HACK, DEF
LV 211 - 220 : DEF 極振り 15up
LV 221 - 232 : MR 極振り 16up
LV 233 : MR, INT
LV 234 - 244 : INT 極振り 16up
LV 245 - 255 : HACK 極振り 16up
LV 256 - 265 : DEF 極振り 15up
LV 266 : DEF, MR
LV 267 - 275 : MR 極振り 15up
LV 276 - 279 :
LV 280 : INT 極振り 9up
Xien : 氷結系 INT/MR
LV 281 - 282 : INT 極振り 4up
LV 283 - 284 :
LV 285 : HACK * 2, DEF * 2, MR
ボリス/斬り Bonus: 142 / 284 Point: 0
LV:285 STAB 2 HACK 101 INT 70 DEF 99 MR 99 DEX 285 AGI 230

イソレット/チャントLV:250 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 64 MR 145 DEX 260 AGI 255

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up
LV 10 - 14 : DEX 極振り 7up
LV 15 - 23 : AGI 極振り 14up
LV 24 : AGI
LV 25 :
LV 26 : DEX 極振り 3up
LV 27 - 36 : AGI 極振り 14up
LV 37 : AGI, MR
LV 38 - 40 : MR 極振り 11up
LV 41 - 67 : AGI 極振り 28up
LV 68 : AGI, DEF
LV 69 - 71 : DEF 極振り 7up
LV 72 : DEF
LV 73 - 84 : AGI 極振り 11up
LV 85 : AGI, MR
LV 86 - 90 : MR 極振り 14up
LV 91 - 104 : AGI 極振り 12up
LV 105 - 112 : DEF 極振り 16up
LV 113 : DEF
LV 114 - 125 : AGI 極振り 9up
LV 126 : AGI, MR
LV 127 - 133 : MR 極振り 15up
LV 134 : MR
LV 135 - 146 : AGI 極振り 9up
LV 147 : AGI, MR
LV 148 - 158 : MR 極振り 19up
LV 159 - 166 : DEF 極振り 14up
LV 167 - 174 : AGI 極振り 5up
LV 175 - 185 : MR 極振り 19up
LV 186 - 197 : DEF 極振り 19up
LV 198 - 200 :
LV 201 : AGI 極振り 3up
LV 202 - 234 : MR 極振り 40up
LV 235 - 249 :
Xien : チャント MR/INT
LV 250 : DEF * 3, MR * 16
イソレット/チャント Bonus: 124 / 249 Point: 1
LV:250 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 64 MR 145 DEX 260 AGI 255

イスピン/突き LV:285 STAB 180 HACK 2 INT 1 DEF 151 MR 1 DEX 240 AGI 250

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 10 : STAB 極振り 20up
Xien : 剣系 STAB/DEX
LV 11 - 19 : STAB 極振り 14up
LV 20 - 21 : DEX 極振り 3up
LV 22 - 29 : STAB 極振り 10up
LV 30 : STAB, AGI * 2
LV 31 - 33 : AGI 極振り 11up
LV 34 - 41 : DEX 極振り 11up
LV 42 - 46 : STAB 極振り 5up
LV 47 - 54 : AGI 極振り 19up
LV 55 : AGI, DEF
LV 56 - 59 : DEF 極振り 10up
LV 60 - 72 : AGI 極振り 22up
LV 73 - 74 : DEX 極振り 2up
LV 75 - 89 : AGI 極振り 21up
LV 90 - 98 : DEF 極振り 18up
LV 99 - 136 : AGI 極振り 42up
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 137 - 149 : AGI 極振り 13up
LV 150 : AGI, DEF
LV 151 - 157 : DEF 極振り 12up
LV 158 - 186 : AGI 極振り 25up
LV 187 - 197 : DEF 極振り 17up
LV 198 - 208 : AGI 極振り 9up
LV 209 - 223 : DEF 極振り 20up
LV 224 - 226 :
LV 227 : AGI 極振り 3up
LV 228 - 285 : DEF 極振り 70up
イスピン/突き Bonus: 142 / 284 Point: 0
LV:285 STAB 180 HACK 2 INT 1 DEF 151 MR 1 DEX 240 AGI 250

ジョシュア/強化 LV:285 STAB 180 HACK 2 INT 3 DEF 73 MR 3 DEX 270 AGI 270

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 26 : AGI 極振り 30up
LV 27 : AGI, STAB
LV 28 - 30 : STAB 極振り 12up
LV 31 : STAB * 2, DEF * 2
LV 32 - 35 : DEF 極振り 15up
LV 36 - 61 : AGI 極振り 25up
LV 62 : AGI, STAB * 2
LV 63 - 68 : STAB 極振り 15up
LV 69 : STAB
LV 70 - 97 : AGI 極振り 24up
LV 98 : AGI, DEF
LV 99 - 102 : DEF 極振り 11up
LV 103 - 116 : AGI 極振り 10up
LV 117 : AGI, STAB
LV 118 - 123 : STAB 極振り 12up
LV 124 : STAB
LV 125 - 138 : AGI 極振り 10up
LV 139 - 144 : DEF 極振り 16up
LV 145 :
LV 146 - 159 : AGI 極振り 10up
LV 160 - 167 : STAB 極振り 15up
LV 168 : STAB
LV 169 - 182 : AGI 極振り 10up
LV 183 - 194 : STAB 極振り 19up
LV 195 - 201 : DEF 極振り 14up
LV 202 :
LV 203 - 209 : AGI 極振り 5up
LV 210 - 224 : STAB 極振り 20up
LV 225 - 235 : AGI 極振り 7up
LV 236 - 250 : STAB 極振り 19up
LV 251 - 254 :
LV 255 : STAB 極振り 6up
Xien : 強化系 STAB/DEX
LV 256 - 271 : STAB 極振り 19up
LV 272 :
LV 273 - 279 : AGI 極振り 6up
LV 280 - 282 : DEF 極振り 9up
LV 283 - 284 :
LV 285 : AGI, DEF * 4
ジョシュア/強化 Bonus: 142 / 284 Point: 1
LV:285 STAB 180 HACK 2 INT 3 DEF 73 MR 3 DEX 270 AGI 270

XA合わせただけ

ベンヤ/霊魂 LV:285 STAB 2 HACK 175 INT 1 DEF 85 MR 3 DEX 285 AGI 270

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 10 : DEX 極振り 11up
LV 11 - 18 : AGI 極振り 12up
LV 19 - 25 : DEX 極振り 8up
LV 26 - 29 : HACK 極振り 16up
LV 30 - 37 : AGI 極振り 10up
LV 38 : AGI, DEF * 3
LV 39 - 41 : DEF 極振り 11up
LV 42 - 68 : AGI 極振り 28up
LV 69 - 74 : HACK 極振り 16up
LV 75 - 103 : AGI 極振り 25up
LV 104 : AGI, DEF * 2
LV 105 - 107 : DEF 極振り 9up
LV 108 : DEF
LV 109 - 123 : AGI 極振り 11up
LV 124 - 129 : HACK 極振り 14up
LV 130 :
LV 131 - 143 : AGI 極振り 11up
LV 144 - 150 : DEF 極振り 16up
LV 151 :
LV 152 - 164 : AGI 極振り 9up
LV 165 - 172 : HACK 極振り 16up
LV 173 :
LV 174 - 187 : AGI 極振り 10up
LV 188 - 198 : HACK 極振り 19up
LV 199 : HACK, DEF
LV 200 - 206 : DEF 極振り 13up
LV 207 - 214 : AGI 極振り 5up
LV 215 - 227 : HACK 極振り 18up
LV 228 : HACK, DEF
LV 229 - 239 : DEF 極振り 18up
LV 240 - 254 : HACK 極振り 19up
LV 255 - 264 :
LV 265 : HACK 極振り 13up
Xien : デスサイズ HACK/AGI
LV 266 - 278 : HACK 極振り 18up
LV 279 :
LV 280 - 282 : AGI 極振り 3up
LV 283 - 284 :
LV 285 : DEF 極振り 7up
ベンヤ/霊魂 Bonus: 142 / 284 Point: 0
LV:285 STAB 2 HACK 175 INT 1 DEF 85 MR 3 DEX 285 AGI 270

シベリン/突き LV:285 STAB 155 HACK 2 INT 1 DEF 105 MR 1 DEX 240 AGI 285

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : STAB 極振り 19up
Xien : 槍系 STAB/DEX
LV 10 - 18 : STAB 極振り 13up
LV 19 - 21 : DEX 極振り 5up
LV 22 - 29 : STAB 極振り 10up
LV 30 : STAB, DEF * 2
LV 31 - 33 : DEF 極振り 12up
LV 34 : DEF * 2, AGI
LV 35 - 40 : AGI 極振り 11up
LV 41 - 46 : STAB 極振り 6up
LV 47 - 59 : AGI 極振り 21up
LV 60 - 66 : DEF 極振り 18up
LV 67 - 100 : AGI 極振り 42up
LV 101 - 109 :
LV 110 : AGI 極振り 10up
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 111 - 133 : AGI 極振り 21up
LV 134 : AGI, DEF
LV 135 - 138 : DEF 極振り 10up
LV 139 :
LV 140 - 203 : AGI 極振り 50up
LV 204 : AGI, DEF
LV 205 - 209 : DEF 極振り 10up
LV 210 :
LV 211 - 242 : AGI 極振り 21up
LV 243 : AGI, DEF
LV 244 - 251 : DEF 極振り 14up
LV 252 : DEF
LV 253 - 265 : AGI 極振り 8up
LV 266 : AGI, DEF
LV 267 - 275 : DEF 極振り 18up
LV 276 : DEF
LV 277 - 284 :
LV 285 : DEF * 10, AGI * 3
シベリン/突き Bonus: 142 / 284 Point: 2
LV:285 STAB 155 HACK 2 INT 1 DEF 105 MR 1 DEX 240 AGI 285

イソレット/ティエラ LV:285 STAB 3 HACK 157 INT 1 DEF 109 MR 155 DEX 275 AGI 180

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 8 : DEX 極振り 15up
LV 9 - 16 : AGI 極振り 12up
LV 17 - 18 :
LV 19 : DEX * 4
LV 20 - 30 : AGI 極振り 14up
LV 31 : AGI, HACK * 2
LV 32 - 34 : HACK 極振り 12up
LV 35 - 38 : DEF 極振り 16up
LV 39 - 49 : AGI 極振り 11up
LV 50 : AGI, MR
LV 51 - 55 : MR 極振り 12up
LV 56 - 68 : AGI 極振り 13up
LV 69 - 74 : HACK 極振り 15up
LV 75 : HACK, DEF * 2
LV 76 - 80 : DEF 極振り 12up
LV 81 : DEF * 2
LV 82 - 89 : AGI 極振り 8up
LV 90 : AGI, MR
LV 91 - 98 : MR 極振り 16up
LV 99 - 108 : HACK 極振り 19up
LV 109 - 113 :
LV 114 : AGI * 5, DEF
LV 115 - 122 : DEF 極振り 16up
LV 123 - 133 : MR 極振り 17up
LV 134 : MR, HACK
LV 135 - 143 : HACK 極振り 16up
LV 144 : HACK, DEF
LV 145 - 154 : DEF 極振り 17up
LV 155 - 167 : MR 極振り 18up
LV 168 - 179 : HACK 極振り 18up
LV 180 - 190 : DEF 極振り 17up
LV 191 : DEF, MR
LV 192 - 222 : MR 極振り 38up
LV 223 - 224 :
LV 225 : HACK 極振り 4up
Xien : ティエラ HACK/DEX
LV 226 - 227 : HACK 極振り 2up
LV 228 : HACK, DEF
LV 229 - 239 : DEF 極振り 15up
LV 240 - 274 : MR 極振り 40up
LV 275 - 284 :
LV 285 : DEF * 6, MR * 9
イソレット/ティエラ Bonus: 142 / 284 Point: 2
LV:285 STAB 3 HACK 157 INT 1 DEF 109 MR 155 DEX 275 AGI 180

振り方がわからぬ!

マキシミン/斬り LV:285 STAB 3 HACK 175 INT 1 DEF 107 MR 1 DEX 270 AGI 270

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up
LV 10 - 13 : DEX 極振り 6up
LV 14 - 49 : AGI 極振り 45up
LV 50 : AGI, HACK * 3
LV 51 : HACK 極振り 5up
LV 52 : HACK * 2
LV 53 - 65 : AGI 極振り 13up
LV 66 : AGI, DEF
LV 67 - 69 : DEF 極振り 8up
LV 70 :
LV 71 - 100 : AGI 極振り 26up
LV 101 - 104 : HACK 極振り 15up
LV 105 :
LV 106 - 119 : AGI 極振り 11up
LV 120 - 126 : DEF 極振り 14up
LV 127 :
LV 128 - 140 : AGI 極振り 10up
LV 141 - 146 : HACK 極振り 16up
LV 147 - 157 : DEF 極振り 19up
LV 158 :
LV 159 - 167 : AGI 極振り 7up
LV 168 - 177 : HACK 極振り 18up
LV 178 : HACK, DEF
LV 179 - 189 : DEF 極振り 17up
LV 190 - 195 : AGI 極振り 4up
LV 196 : AGI, HACK
LV 197 - 224 : HACK 極振り 40up
LV 225 - 236 : DEF 極振り 16up
LV 237 - 263 : HACK 極振り 33up
Xien : 刀系 HACK/DEF
LV 264 - 266 : HACK 極振り 3up
LV 267 : HACK, DEF
LV 268 - 274 : DEF 極振り 12up
LV 275 - 280 : HACK 極振り 8up
LV 281 - 284 :
LV 285 : HACK * 2, DEF * 5
マキシミン/斬り Bonus: 142 / 284 Point: 4
LV:285 STAB 3 HACK 175 INT 1 DEF 107 MR 1 DEX 270 AGI 270

アナイス/守護精霊 LV:271 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 118 MR 155 DEX 270 AGI 250

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up
LV 10 - 14 : DEX 極振り 7up
LV 15 - 35 : AGI 極振り 30up
LV 36 : AGI, MR * 3
LV 37 - 39 : MR 極振り 11up
LV 40 - 66 : AGI 極振り 28up
LV 67 - 69 : DEF 極振り 8up
LV 70 :
LV 71 - 100 : AGI 極振り 26up
LV 101 - 103 : MR 極振り 12up
LV 104 - 112 : DEF 極振り 17up
LV 113 - 124 : AGI 極振り 9up
LV 125 - 132 : MR 極振り 18up
LV 133 : MR, DEF
LV 134 - 143 : DEF 極振り 17up
LV 144 : DEF
LV 145 - 151 : AGI 極振り 6up
LV 152 - 177 : MR 極振り 40up
LV 178 : MR, DEF
LV 179 - 187 : DEF 極振り 14up
LV 188 : DEF, MR
LV 189 - 202 : MR 極振り 18up
LV 203 : MR, DEF
LV 204 - 217 : DEF 極振り 18up
LV 218 - 233 : MR 極振り 18up
LV 234 : MR, DEF
LV 235 - 248 : DEF 極振り 17up
LV 249 : DEF
LV 250 - 260 :
LV 261 : MR 極振り 14up
Xien : 守護精霊 MR/DEF
LV 262 - 263 : MR 極振り 2up
LV 264 - 270 :
LV 271 : DEF 極振り 12up
アナイス/守護精霊 Bonus: 135 / 270 Point: 0
LV:271 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 118 MR 155 DEX 270 AGI 250

ティチエル/戦闘 LV:250 STAB 1 HACK 120 INT 1 DEF 80 MR 2 DEX 260 AGI 255

LV 1 :
Bonus : 50%
Xien : 共通系 DEX/AGI
LV 2 - 8 : AGI 極振り 16up
LV 9 : AGI, DEX
LV 10 - 14 : DEX 極振り 7up
LV 15 - 23 : AGI 極振り 14up
LV 24 : AGI, DEX
LV 25 - 36 : AGI 極振り 16up
LV 37 - 39 : HACK 極振り 12up
LV 40 : HACK * 2
LV 41 - 67 : AGI 極振り 28up
LV 68 - 73 : DEF 極振り 10up
LV 74 - 102 : AGI 極振り 25up
LV 103 - 105 : HACK 極振り 12up
LV 106 :
LV 107 - 121 : AGI 極振り 12up
LV 122 - 130 : DEF 極振り 13up
LV 131 - 142 : AGI 極振り 9up
LV 143 : AGI, HACK
LV 144 - 163 : HACK 極振り 38up
LV 164 - 170 : AGI 極振り 5up
LV 171 - 180 : DEF 極振り 15up
LV 181 - 192 : HACK 極振り 19up
LV 193 - 207 : DEF 極振り 20up
LV 208 - 221 : HACK 極振り 19up
LV 222 - 237 : DEF 極振り 18up
LV 238 : DEF
LV 239 - 249 :
LV 250 : HACK * 14, DEF * 2
ティチエル/戦闘 Bonus: 124 / 249 Point: 2
LV:250 STAB 1 HACK 120 INT 1 DEF 80 MR 2 DEX 260 AGI 255

殴り久々なんでまだ煮詰め切れてない感じ

カウンター

プロフィール

ちーず

Author:ちーず
Tales weaverのゼルナ(旧アノマラド)鯖にて活動してます。

詳しくはこちら

Twitter

最新記事

最新コメント

リンク

カテゴリ